معمولی . . تو یک روز معمولیکه فصلش یادم نیستتو ماهی که نه سرد بود و نه گرمبرای تو شعری نوشتم.تو خواندیاما چیزی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 13 بازدید
بهمن 91
8 پست
شهریور 91
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
5 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
4 پست
دی 86
2 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
تیر 86
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
دی 84
4 پست
آبان 84
3 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
4 پست
مرداد 83
2 پست
شعر
1 پست
س
1 پست
قطره
1 پست
سقطره
1 پست